Як головному бухгалтеру заповнити анкету про оцінку своїх повноважень

Лютий 28, 2013 16 By admin
Виконання обов’язків головними бухгалтерами бюджетних установ у поточному році оцінюється вперше. І найперше, що потрібно зробити головному бухгалтеру, — це оцінити самостійно свою діяльність, тобто заповнити Анкету  про виконання головним бухгалтером  бюджетної станови своїх повноважень, погодити зі своїм керівником і до  1 березня подати на погодження до установи вищого рівня. Далі анкета (зразок заповнення)
 
                                                                   Додаток 
                                                                   до Порядку проведення оцінки 
                                                                   виконання головним бухгалтером 
                                                                   бюджетної установи своїх 
                                                                   повноважень
Анкета про виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень 
1. Відомості про головного бухгалтера
Прізвище Іванова
Ім’я Наталія
По батькові Степанівна
Дата народження 27.08.1964 р.
Дата зайняття посади 18.04.2011
Найменування бюджетної установи – N-ський педагогічний університет
Орган Державної казначейської служби України ГУДКСУ в N-ській області
Звітний період – 2012 рік
2. Оцінка виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх 
повноважень
 
Наскільки успішно, на Ваш погляд, Ви виконуєте свої повноваження щодо:
 
1) організації роботи з ведення бухгалтерського обліку та забезпечення виконання завдань, покладених на бухгалтерську службу;
організація роботи здійснюється на належному рівні, із дотриманням вимог Бюджетного кодексу України 08.07.2010 р. № 2456-VI, Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-
XIV, Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 р. № 59 (із змінами) та інших актів законодавства.
 
2) здійснення керівництва діяльністю бухгалтерської служби, забезпечення раціонального та ефективного розподілу посадових обов’язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та
запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;
посадові обов’язки розподілені раціонально, охоплюючи всі завдання та функціональні обов’язки, викладені у Типовому положенні про бухгалтерську 
службу бюджетної установи, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 р. № 59 (із змінами) та із врахуванням специфіки діяльності установи.
                                                    2                            Продовження додатка
 
3) погодження проектів договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження 
майна;
погодження договорів та контрактів здійснюється в межах функціональних повноважень із дотриманням вимог Цивільного кодексу України 16.01.2003 р. № 435-IV, Господарського кодексу України 16.01.2003 р. № 436-IV, інших актів законодавства.
 
4) участі в організації та проведенні перевірки стану бухгалтерського обліку та 
звітності у бухгалтерських службах бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі;
підпорядковані установи відсутні.
 
5) здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;
фактів нестач, розтрат, крадіжок не виявлено.
 
6) погодження кандидатур працівників бюджетної установи, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов’язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та 
іншого майна;
погодження відповідних кандидатур здійснюється у визначеному законодавством порядку, із врахуванням Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88 (із змінами).
 
7) подання керівникові бюджетної установи пропозицій щодо:
 
визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням 
особливостей діяльності бюджетної установи і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;
пропозиції подаються у визначеному законодавством порядку та в межах функціональних повноважень;
визначення оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників;
пропозиції щодо визначення структури бухгалтерської служби розробляються 
у відповідності до штатних нормативів, із дотриманням принципів раціонального використання трудових ресурсів та бюджетних коштів
 
                                                   3                            Продовження додатка
 
призначення на посаду та звільнення з посади працівників бухгалтерської служби;
подання пропозиції щодо призначення та звільнення з посад працівників здійснюється у визначеному порядку, із дотриманням кваліфікаційних вимог, передбачених Випуском 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників “Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності”, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. № 336 (із змінами).
 
вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи;
надання пропозицій здійснюється із врахуванням принципів економноговикористання бюджетних коштів, враховуючи наявні потреби та особливості діяльності установи.
 
створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;
відповідні пропозиції подаються у визначеному порядку, в межах функціональних повноважень.
 
визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;
кредиторська заборгованість відсутня.
 
притягнення до відповідальності працівників бухгалтерської служби, у томучислі працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі, за результатами контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;
подання пропозицій здійснюється у визначеному порядку у відповідності до Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII, із врахуванням покладених посадових обов’язків.
 
удосконалення порядку здійснення поточного контролю;
відповідні пропозиції подаються у визначеному порядку, в межах функціональних повноважень.
 
організації навчання працівників бухгалтерської служби, у тому числі працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі, з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;
 
                                                    4                               Продовження додатка
 
пропозиції щодо навчання працівників розробляються у визначеному порядку, із врахування кола функціональних обов’язків працівників та потреби у підвищенні професійного рівня
 
забезпечення бухгалтерської служби нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерськогообліку та складення звітності;
надання пропозицій щодо відповідного забезпечення бухгалтерської служби,
здійснюється із врахуванням принципів цільового використання бюджетних
коштів та можливості ознайомлення із вказаними матеріалами за допомогою 
мережі Інтернет.
 
8) підписання звітності та документів, які є підставою для:
 
перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів);
здійснюється із дотриманням вимог Податкового кодексу України 02.12.2010 р. № 2755-VI, Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 08.07.2010 р. № 2464-VI, інших актів законодавства.
 
проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;
здійснюється на підставі належним чином оформлених первинних документів, 
в тому числі договорів, укладених із дотриманням вимог Цивільного кодексу 
України 16.01.2003 р. № 435-IV та Господарського кодексу України 16.01.2003р. № 436-IV
 
приймання і видачі грошових коштів;
розрахунки через касу не здійснюються.
 
оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;
здійснюється із суворим дотриманням Положення про порядок та умови списання майна з балансів суб’єктів спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Полтавської області, затвердженого рішенням п’ятої сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від 08.11.2007 р. (із змінами) та інших актів законодавства.
 
проведення інших господарських операцій;
здійснюється у визначеному законодавством порядку.
 
9) відмови у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформування керівника бюджетної установи про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;
 
                                                    5                           Продовження додатка
 
до бухгалтерського обліку приймаються належно оформлені документи, у відповідності до та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV, Положення про документальне 
забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88 (із змінами) та інших актів законодавства.
 
10) здійснення контролю за:
 
відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться бюджетною установою;
здійснюється постійний контроль за відображенням всіх господарських операцій у даних бухгалтерського обліку.
 
складенням звітності;
звітність складається та подається у строки та в порядок, визначений чинним законодавством.
 
цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;
контроль за використанням ресурсів здійснюється у відповідності до Бюджетного кодексу України 08.07.2010 р. № 2456-VI, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-
XIV, Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших 
статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.1998 року № 90 (із внесеними змінами), інших актів законодавства.
 
дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи;
списання майна здійснюється із суворим дотриманням Положення про порядок та умови списання майна з балансів суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області, затвердженого рішенням п’ятої сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від 08.11.2007 р. (із змінами) та інших актів законодавства.
 
правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та 
послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у 
тому числі договорів оренди;
проведення відповідних розрахунків здійснюється виключно на підставі належним чином оформлених первинних документів у визначеному законодавством порядку.
                                                  6                             Продовження додатка
 
відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-
цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;
здійснюється постійний контроль за відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням.
 
станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості бюджетної установи та бюджетних установ, які їй підпорядковані;
погашення та списання дебіторської заборгованості здійснюється.

додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;
попередня оплата за товари, роботи і послуги здійснюється із суворим дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 р. №1404 «Питання попередньої оплати товарів робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (із внесеними змінами).
 
оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, 
псування активів;
здійснюється постійний контроль за збереженням майна, фактів нестач, крадіжок грошових коштів та майна, псування активів не виявлено.
 
розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників бухгалтерської служби;
розроблення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни здійснюється у межах наданих повноважень.
 
усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;
контроль за усуненням виявлених порушень і недоліків вимог бюджетного законодавства здійснюється у визначеному законодавством порядку та у межах наданих повноважень.
 
виконанням головними бухгалтерами бюджетних установ, які підпорядковані 
бюджетній установі, функцій з контролю;
підпорядковані установи відсутні.
 
11) погодження документів, пов’язаних з витрачанням фонду заробітної плати, 
встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;
погодження зазначених документів здійснюється у визначеному законодавством порядку, із дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів 7 Продовження додатка України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із 
змінами) та спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства праці і соціальної політики України від 05.10.2005 р. № 308/519 
«Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами)
 
12) виконання інших обов’язків, передбачених законодавством.
інші обов’язки виконуються у відповідності до чинного законодавства.

Головний бухгалтер              ____Іванова_______                   Н. С. Іванова
                                                    (підпис)                        (ініціали і прізвище)
Погоджено:*
 
Керівник                   ___________                           __________________
                                    підпис)                                    (ініціали і прізвище)
 
 
“____”_________________20__ pоку
 
 
Погоджено бюджетною установою, якій підпорядкована бюджетна установа, у разі, коли така установа є розпорядником коштів нижчого рівня державного або місцевого бюджету:*
 
 
Керівник                        ___________                             __________________
                                        (підпис)                                      (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер               _____________          ___________________
                                                     (підпис)                (ініціали і прізвище)
 
“____”_________________20__ pоку
 
 
* У разі непогодження зазначаються причини.