«Трудова» доплата до МЗП і…

Лютий 4, 2017 0 By admin

Податки та бухгалтерський облік січень, 2017/№ 5(2024)

Неля Синько, начальник відділу оплати праці в позабюджетній сфері Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці Мінсоцполітики

.індексація

Чи включається сума індексації до суми зарплати за відпрацьований місяць з ме­тою визначення «трудової» доплати до мінімальної заробітної плати (далі – МЗП)?

Ні, сума індексації не включається до суми заробітної плати за відпрацьований місяць з метою визначення доплати до МЗП згідно з КЗпП. Сума індексації нараховується «зверху» зарплати, що вже визначена з урахуванням «трудової» доплати до МЗП.

Пояснимо чому. Згідно з чинною з 01.01.2017 р. редакцією ст. 31 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР (далі – Закон про оплату праці), якщо нарахована зарплата працівника, що виконав місячну норму праці, нижче за законодавчо установлений розмір МЗП, роботодавець проводить доплату до рівня МЗП, що виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

При обчисленні розміру зарплати працівника для забезпечення її мінімального розміру не врахову­ються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за ро­боту в нічний і надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових та ювілейних дат.

Повний перелік складових заробітної плати пра­цівника представлено Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженій наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5. Суми індексації зарплати працівника включаються до фонду оплати праці згідно з п.п. 2.2.7 цієї Інструкції. Проте це не означає, що суму індексації потрібно включити до суми зарплати працівника і тільки потім визна­чити суму доплати до МЗП. Уся суть – у визначенні індексації зарплати та в порядку її нарахування.

Статтею 95 КЗпП визначено, що заробітна пла­та підлягає індексації в установленому законодав­ством порядку. Індексація зарплати є державною гарантією, яка передбачає підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання спо­живчих товарів і послуг.

Відповідно до п. 2 Порядку проведення індекса­ції грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 індек­сації підлягає оплата праці найманих працівників підприємств, установ, організацій у грошовому вираженні, що включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) та відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантії та компенсаційні виплати, перед­бачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер.

Зарплата індексується в межах прожиткового мінімуму на працездатну особу (ПМПО).

З цього робимо висновок: спочатку визначаємо зарплату за місяць, з урахуванням доплати до МЗП (за необхідності), а потім індексуємо її в межах ПМПО (з 1 січня 2017 року – 1600 грн.).

.. матдопомога до відпустки

Чи включається до суми зарплати для цілей визначення «трудової» доплати до МЗП сума матеріальної допомоги?

Ні, сума матеріальної допомоги на оздоровлен­ня, що надається до щорічної відпустки, не вклю­чається до суми зарплати з метою визначення доплати до МЗП.

Пояснимо чому. Згідно зі ст. 3 Закону про оплату праці мінімальна заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

Матеріальна допомога на оздоровлення надається до щорічної відпустки, а разова матеріальна допомога – при настанні певних сімейних або інших обставин. Ці події не пов’язані з виконанням працівником місячної (годинної) норми праці. Тому сума матдопомоги не включається до суми зарпла­ти з метою визначення доплати до МЗП.

…доплати за суміщення/розширення/збільшення

Чи включаються доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслу­говування або збільшення обсягу робіт, виконання обов’язків тимчасово відсут­нього працівника до суми зарплати для цілей визначення «трудової» доплати до МЗП?

Так, перераховані доплати включаються до суми зарплати для цілей визначення «трудової» доплати до МЗП. Пояснимо чому.

Згідно зі ст. 31 Закону України про оплату праці при обчисленні розміру зарплати працівника для забезпечення її мінімального розміру не врахову­ються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за робо­ту в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових та ювілейних дат. Інакше кажучи, доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт, виконання обов’язків тимчасово від­сутнього працівника не зазначені серед переліку виплат, що не включаються до зарплат для цілей визначення суми доплати до МЗП.

Виконання додаткової роботи на умовах сумі­щення професій (посад), розширення зони обслу­говування або збільшення обсягу робіт, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника відбу­вається без звільнення працівника від виконання своєї основної роботиі в межах робочого часу за основною роботою.

Тому сума доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника включається до суми зарплати для цілей визначення доплати до МЗП, що проводиться згідно з КЗпП.

…уточнення робочого часу

Чи зменшується зарплата поточного мі­сяця на суму сторнованої зарплати за ми­нулий місяць для цілей розрахунку доплати до рівня МЗП?

Ні, коригування зарплати за минулий місяць у зв’язку з хворобою працівника, що проводиться в поточному місяці, не повинне впливати на розмір суми «трудової» доплати до МЗП за поточний мі­сяць. Це випливає з того, що доплата до МЗП за по­точний місяць розраховується виходячи із зарплати, що нарахована працівнику за відпрацьовану норму праці поточного місяця. Сума сторнованої зарплати за минулий місяць до виконання норми праці по­точного місяця не має жодного стосунку.

Отже, сума коригування зарплати за минулий місяць у зв’язку з хворобою працівника не вклю­чається до суми зарплати за відпрацьовану норму праці поточного місяця з метою визначення до­плати до МЗП. її слід віднести до зарплати праців­ника за минулий місяць для цілей визначення суми доплати до МЗП за минулий місяць.