Проведення оцінки виконаних повноважень головним бухгалтером бюджетної установи у 2013 році

Лютий 26, 2013 8 By admin
          З оцінкою виконання головними бухгалтерами бюджетних установ своїх повноважень у 2013 році ми маємо справу вперше. Тому від бухгалтерів бюджетних установ надходить чимало запитань, які виникають при проведенні внутрішнього оцінювання та безпосередньо при заповненні анкети.

Не менше цікавлять головних бухгалтерів і особливості проведення оцінки їхньої роботи органами Казначейства та чи можуть головного бухгалтера з незадовільною оцінкою звільнити з обійманої посади.

 

загрузка…
Насамперед головних бухгалтерів цікавить, які основні кроки можна виділитив процедурі оцінки виконання головним бухгалтером своїх повноважень (далі — оцінка)?
Порядок проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень затверджено наказомМінфіну України від 01.12.11 р.№ 1537 (далі —Порядок № 1537). Він передбачає внутрішнє оцінювання, яке проводить безпосередньоголовний бухгалтер, та зовнішнє — яке здійснюється органом Казначейства, який обслуговує бюджетну установу.
З чого потрібно починати внутрішнєоцінювання діяльності головного бухгалтера?
Спочатку головний бухгалтер повинензаповнити Анкету про виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень, форму якої наведено в додатку до Порядку№ 1537 (далі — Анкета). У розділі і Анкети він наводить такі відомості: прізвище, ім’я, по батькові; дату народження та дату обіймання посади; найменування бюджетної установи та органу Казначейства, який її обслуговує; звітний період. А в розділі 2 головний бухгалтер повинен зазначити, наскільки успішно він виконує своїповноваження.
За який звітний період оцінюватимутьдіяльність головних бухгалтерів бюджетних установ у 2013 році?
Як зазначено в п. 5 Порядку № 1537, оцінку проводять раз на рік. Отже, у 2013 році слідоцінювати діяльність бухгалтера за 2012 рік.
Такий самий звітний період указують і в розділі 1Анкети. Слід звернути увагу, що оцінці підлягаєдіяльність головного бухгалтера, який працюєна обійманій посаді не менше року.
Чи потрібно проводити оцінку виконання головним бухгалтером своїх повноважень, який став до роботи в березні 2012 рокупісля виходу з відпустки по догляду за дитиною до трьох років?
Ні, оцінювати діяльність такого головного бухгалтера у 2013 році не потрібно.
Адже він на цій посаді пропрацював меншероку впродовж оцінюваного звітного періоду(2012 року).
У 2012 році продовжувалася реорганізація державних органів та системи закладів охорони здоров’я. Чи проводити оцінкуголовних бухгалтерів, яких у 2012 році булозвільнено з одного держоргану (бюджетноїустанови) та прийнято до іншого — новоутвореного?
Оскільки головного бухгалтера у2012 р. звільнили й прийняли на роботу до іншого держоргану, то оцінку його діяльностіпотрібно проводити за займаною посадою наостанньому місці роботи. Проте, зважаючи,що головний бухгалтер працював на зазначеній посаді менше року, у 2013 році оцінкуйого діяльності не проводять. Разом із тимколи, наприклад, бюджетну установу просто перейменували чи змінилася її структура,зокрема назви структурних підрозділів, алепосадові обов’язки головного бухгалтера незмінилися, оцінку його діяльності проводятьза загальним порядком.
Чи потрібно оцінювати виконання повноважень спеціаліста, який одноосібновиконує обов’язки бухгалтерської служби?
поширюються вимоги Типового положення пробухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою КМУ від 26.01.11 р.№59 (далі — Типове положення), зокремайого п. 18, за яким організація та координаціядіяльності головного бухгалтера, контрольза виконанням ним своїх повноважень здійснюються Казначейством шляхом погодженняпризначення на посаду та звільнення з посадиголовного бухгалтера, проведення оцінки йогодіяльності. За п. 19 Типового положення оцінкавиконання головним бухгалтером своїх повноважень проводиться відповідно до порядку, затвердженого Мінфіном.
Яку інформацію повинен зазначати головний бухгалтер у розділі 2 Анкети, оцінюючи свою роботу?
Порядок № 1537 не визначає конкретного порядку заповнення Анкети. Тому відповідіна поставлені запитання мають бути лаконічними, конкретними й розкривати інформаціюпро дії (бездіяння) головного бухгалтера.
З ким потрібно погоджувати заповненуголовним бухгалтером бюджетної установи анкету та в які строки?
Заповнену головним бухгалтеромАнкету погоджують із керівником бюджетної установи (розпорядником нижчого рівня), у якій він працює. Далі, до 1 березня року,у якому проводять оцінку, заповнену й погоджену Анкету направляють на погодження керівнику та головному бухгалтеру бюджетної установи, якій підпорядковано установу нижчогорівня. Головному бухгалтеру останньої маютьповернути погоджену Анкету до 15 березняроку, у якому проводять оцінку. Якщо керівникабо головний бухгалтер бюджетної установи, якій підпорядковано установу головного бухгалтера, якого оцінюють, не погодив Анкету,він повинен зазначити причини такого непогодження.
Дуже часто запитують: яку граничнудату встановлено законодавством дляпроведення оцінки виконання головним бухгалтером своїх повноважень?
Головний бухгалтер бюджетної установи не пізніше 1 квітня року, у якому проводять оцінку, повинен надати до Комісії з оцінкивиконання головним бухгалтером бюджетноїустанови своїх повноважень, утвореної в органі Казначейства, в якому установа обслуговується (далі — Комісія), заповнену й погоджену Анкету. Навіть якщо безпосередньо керівник бюджетної установи або керівник установи вищого рівня чи її головний бухгалтер непогодили Анкету, головний бухгалтер, діяльність якого оцінюється, усе одно до зазначеної дати повинен надати Анкету до Комісії органуКазначейства (без погодження).
,
Якими критеріями оцінки та яким порядком керується Комісія органу Казначейства під час оцінки виконання повноваженьголовним бухгалтером?
Структурні підрозділи органуКазначейства мають підготувати інформацію
про допущені головним бухгалтером недолікита не пізніше 1 квітня надати її Комісії. Перелікпитань, з яких надається інформація та які враховують під час визначення результату оцінки,оприлюднено на веб-порталі Державної казначейської служби України.
Кожному питанню присвоюють 100 балів.
Далі Комісія розглядає Анкету та знімає бализа допущені недоліки. Результат оцінки визначають як позитивний, коли головний бухгалтер отримав більше 70% із загальної кількостіможливих, а якщо менше — результат визнають негативним.
Які наслідки для головного бухгалтераможе мати негативна оцінка діяльностіголовного бухгалтера та хто їх ініціює?
Рішення Комісії органу Казначействаоформлюють протоколом, де зазначають нелише оцінку, а й рекомендації — для випадку,коли вона негативна. Серед таких рекомендацій: удосконалення роботи головного бухгалтера та бухгалтерської служби; усуненнявиявлених недоліків, у т.ч. про розгляд питання щодо необхідності підвищення кваліфікаційно-професійного рівня головного бухгалтера; притягнення його до відповідальності; відповідність головного бухгалтераобійманій посаді. Витяг із зазначеного протоколу разом із супровідним листом направляють головному бухгалтеру, діяльність якогооцінюють, та керівнику установи — для прийняття відповідного рішення. Таке рішення (у разі незадовільної оцінки) приймаєкерівник установи та повідомляє орган Казначейства про вжиті заходи за результатами оцінки протягом двох місяців із дня отримання витягу з протоколу.
Чи може головний бухгалтер оскаржитирезультати оцінки, якщо він із ними незгоден?
Так, головний бухгалтер, роботу якого визнано незадовільною, може оскаржитирезультат оцінки протягом десяти днів із дняотримання ним і керівником бюджетної установи витягу з протоколу засідання Комісії.
Для цього він повинен подати керівнику органу Казначейства за місцем обслуговуваннявідповідну заяву, в якій наводяться обґрунтовані пояснення та додаткові відомості щодойого службової діяльності. За дорученнямкерівника органу Казначейства Комісія в присутності головного бухгалтера протягом двох тижнів із дня отримання заяви проводить повторну оцінку.
 
Сподіваємся, що ці роз’яснення та рекомендації допоможуть головним
бухгалтерам правильно заповнити Анкету та вчасно й успішно вперше пройти
оцінку у 2013 році.


Зразок заповнення анкети скан із журналу “головбух:Бюджет”