Оплата товару векселем

Лютий 18, 2013 0 By admin

Чи може підприємство А оплатити придбання товару у підприємства Б векселем, який був раніше отриманий від підприємства В? Якщо так, то як це відобразити в обліку?
У процесі здійснення господарської діяльності нерідко виникають ситуації, коли відчувається брак коштів для розрахунків з постачальниками та
підрядниками за отримані ТМЦ або роботи (послуги), при яких одним з можливих виходів служать розрахунки із застосуванням векселів.
Згідно зі ст. 14 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV вексель – це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).
Векселі можуть бути прості або переказні та існують виключно у документарній формі.
Простий вексель – це вексель, що містить зобов’язання векселедавця сплатити у зазначений строк визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).
Переказний вексель – це вексель, який містить письмовий наказ однієї особи (юридичної або фізичної) іншій особі сплатити у зазначений строк визначену суму грошей третій особі.
Загальні правила обігу векселів встановлені Уніфікованим Законом про переказні і прості векселі, запровадженим Женевською Конвенцією від 07.06.1930 р. № 358 (вступив в силу в Україні з 06.11.2000 р.).
Додаткові умови обігу векселів в Україні визначені Законом України від 05.04.2001 р. № 2374-III «Про обіг векселів в Україні», ст. 4 якого встановлено обмеження в тому, що видавати прості і переказні векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги. При цьому сума, зазначена у векселі, не повинна перевищувати суму «товарної» заборгованості, а також вексельна форма розрахунків за товари, роботи, послуги повинна бути передбачена в письмовому договорі.
Крім того, відповідно до чинного законодавства суб’єкти підприємницької діяльності також мають право передавати (індосувати) отримані ними від інших юридичних осіб або приватних підприємців векселі продавцям в рахунок оплати за товари (роботи, послуги).
Передача простого або переказного векселя іншому суб’єкту підприємництва здійснюється шляхом його індосаменту.
Індосамент – спеціальний напис на векселі, за яким векселедержатель передає всі або тільки певні права набувачу векселя.
По суті індосамент – це наказ векселедержателя (індосанта) виплатити іншій особі (індосат) або за його наказом.
Розглянувши законодавче регулювання видачі векселя або його отримання, а також передачі раніше отриманого векселя за індосаментом, можна ствердно відповісти на поставлене запитання про те, що підприємство А може розрахуватися з підприємством Б за товар векселем, раніше отриманими від підприємства В шляхом індосаменту, якщо по даному векселем емітентом не було встановлено застережень: «не наказу» або рівнозначну «сплачуватися тільки», які унеможливлюють або обмежують подальше індосування векселя першим векселедержателем і іншими.
Тепер розглянемо ці операції щодо відображення їх у бухгалтерському та податковому обліку підприємства А.
Бухгалтерський облік

№ п/п 
Зміст господарської операції… 
Дт 
Кт 
Проданий товар підприємству В
361 
702 
Нараховано ПЗ з ПДВ з суми продажу товару 
702 
641 
Нараховано ПЗ з ПДВ з суми продажу товар] ]>