Облік отриманих коштів на ремонт приміщення неприбутковою організацією

Лютий 16, 2017 0 By admin

Комунальне підприємство має на балансі приміщення, яке передане йому з спільної комунальної вартості в повне господарське відання. На капремонт приміщення з спецфонду районного бюджету виділено кошти, які було освоєно в 2016 р. Чи включаються в дохід підприємства і оподатковуються податком на прибуток ці кошти?

Оскільки статус «неприбуткова організація» використовується виключно в податковому обліку, він жодним чином не впливає на бухгалтерський облік таких юросіб. Таким чином, бухгалтерський облік коштів, які неприбуткові організації отримують як цільове фінансування, ведеться на загальних підставах.

Але слід враховувати, що неприбутковий статус мають і бюджетні установи. Отже, там де небюджетні юрособи мають право використовувати для ведення бухгалтерського обліку національні або міжнародні стандарти, бюджетні установи повинні вести бухоблік згідно з національними стандартами в державному секторі і використовувати бюджетний План рахунків.

Цільове фінансування та цільові надходження — це кошти чи майно, які надходять на фінансування та здійснення конкретних програм і заходів, і їх використання та забезпечення статутної діяльності обумовлені окремими законодавчими, нормативними актами, а також статутними документами. Цілі, на які мають використовуватись кошти неприбуткової організації, зазначаються в статутних документах та кошторисі неприбуткової організації.

Отримане цільове фінансування згідно з п. 17 П(С)БО 15 визнають доходом протягом тих періодів, в яких були визнані витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування.

Відповідно до п. 18 П(С)БО 15, при отриманні фінансування на придбання капітальних інвестицій доходи визнають протягом строку корисного використання придбаних об’єктів інвестування, пропорційно сумі нарахованої амортизації.

Відповідно до п. 19 П(С)БО 15, цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, визнається дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу. Тобто оскільки йдеться не про заплановані, а вже понесені витрати, такий вид доходу визнається одночасно із отриманням коштів цільового фінансування.

Відповідно до Інструкції №291, цільове фінансування та цільові надходження відображаються за Кт рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження». За Дт рахунку 48 відображаються використані суми за певними напрямками, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум. Що стосується невикористаного залишку цільового фінансування, то воно обліковується за Кт 48 доти, поки не буде прийнято рішення про використання таких коштів або про їх повернення.

Зауважимо, що кошти, які надходять неприбутковій організації без установлення умов витрачання на виконання у майбутньому певних заходів (які не є цільовим фінансуванням), не відображаються за рахунком 48. Адже згідно з п. 19 П(С)БО 15 вони визнаються дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу.

Оскільки згідно з умовами запитання кошти виділяються з спецфонду районного бюджету, то вважаємо доречним такі кошти обліковувати або на субрахунку 482 «Кошти з бюджету та державних цільових фондів» (ведеться, зокрема, облік коштів, отриманих з бюджету), або на субрахунку 484 «Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень».

Таким чином, в залежності від того, що буде першим: отримання коштів на капремонт будівлі, а потім здійснення самого ремонту, чи спочатку понесення витрат на ремонт, а потім отримання компенсації понесених витрат, дохід та витрати від цільового фінансування буде визнаний по-різному. Судячи із умов питання неприбуткова організація має отримати кошти з бюджету як раз для безпосереднього здійснення капітального ремонту. За визначенням Мінрегіонбуду, капітальний ремонт є комплексом ремонтно-будівельних робіт, який передбачає заміну, відновлювання та модернізацію конструкцій і обладнання будівель (див. листи Мінрегіонбуду України від 15.07.2009 р. №9/9-1056, від 04.03.2011 р. №22-23/185/0/7-11, від 08.08.2012 р. №7/17-12928).

Такі витрати в обліку можуть бути як витратами звітного періоду, так і витратами у вигляді збільшення первісної вартості приміщення згідно з п. 30 Методрекомендацій №561*.

Якщо керівництво прийме рішення, що витрати на капітальний ремонт є витратами звітного періоду, тобто підтримання приміщення у робочому стані, тоді тут працюватиме п. 17 П(С)БО 15: цільове фінансування визнають доходом протягом тих періодів, в яких були визнані витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування:

  • Дт  311 Кт 48 – отримано цільове фінансування;
  • Дт 84/92,94 Кт 20, 22, 68, 66, 65 – понесено витрати, пов’язані із проведення капітального ремонту;
  • Дт 48 Кт 719 – визнано дохід в частині понесених витрат.

Якщо керівництво прийме рішення, що витрати на капітальний ремонт мають капіталізуватися, тоді тут працюватиме п. 18 П(С)БО 15: при отриманні фінансування на придбання капітальних інвестицій доходи визнають протягом строку корисного використання придбаних об’єктів інвестування, пропорційно сумі нарахованої амортизації:

  • Дт  311 Кт 48 – отримано цільове фінансування;
  • Дт 15 Кт 685, 20, 22, 66, 65 – понесено витрати, пов’язані із проведення капітального ремонту;
  • Дт 10 Кт 15 – збільшено залишкову вартість відремонтованого приміщення, отриманого у господарське відання**;
  • Дт 48 Кт 69 – визнано доходи майбутніх періодів у повній сумі отриманого фінансування;
  • Дт 83/92,94  Кт 13- нараховано місячну амортизацію за об’єктом основних засобів (тут прийдеться виділяти ту частину амортизації, яка стосується лише частини вартості відремонтованого приміщення);
  • Дт 69 Кт 745 – визнано дохід у сумі частини амортизації, яка стосується лише частини вартості відремонтованого приміщення.

_____________

* Так, п. 30 Методрекомендацій №561 говорить, що витрати на капітальний ремонт  об’єктів ОЗ визнаються витратами звітного періоду. Адже капітальний ремонт ОЗ також виконується для відновлення його справності, тобто з метою одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод.

Втім, згідно з тим же п. 30 Методрекомендацій №561 витрати на капітальний ремонт можуть бути визнані капітальними інвестиціями, якщо витрати на значний огляд і капітальний ремонт можуть бути ідентифіковані з окремою замортизованою частиною (компонентом) ОЗ.

Рішення про характер і ознаки здійснюваних підприємством робіт, тобто, чи спрямовані вони на підвищення техніко-економічних можливостей (модернізація, модифікація, добудова, реконструкція) об’єкта, що приведе у майбутньому до збільшення економічних вигод, чи здійснюються вони для підтримання об’єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, приймається керівником підприємства з урахуванням результатів аналізу наявної ситуації та суттєвості таких витрат (п. 29 Методрекомендацій №561).

** Згідно з абз. 2 класу 1 «Необоротні активи» Інструкції №291 на рахунках цього класу з відповідним веденням аналітичного обліку узагальнюється інформація про наявність і рух необоротних активів, отриманих підприємством, зокрема, на праві господарського відання.