Медогляд працівників підприємства: організація, бухгалтерський і податковий облік

Грудень 30, 2014 1 By admin

Проведення медогляду працівників — важлива складова охорони праці на підприємстві. Адже фізичний стан здоров’я працівника впливає не лише на продуктивність його праці та результати роботи підприємства загалом, але й може бути небезпечним для оточуючих. Саме тому ми зосередимося на головних моментах, які необхідно взяти до уваги керівнику підприємства для правильної організації охорони праці у своїй царині.

Обов’язкове проведення медичного огляду працівників передбачено нормами:

 • санітарного законодавства, якщо робота таких працівників пов’язана з обслуговуванням населення (ст. 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р.№ 4004-XII (далі ― Закон № 4004), ст. 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р. № 1645-III (далі ― Закон № 1645);
 • трудового законодавства, якщо умови праці відрізняються від стандартних (наприклад, працівників, зай­нятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці) або працівникам не виповнився 21 рік (ст. 169 Кодексу законів про працю України,далі— КЗпП).

Зазначені вимоги містяться також і в ст. 17 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-XII (далі ― Закон про охорону праці).

Обов’язком роботодавця є лише організація та фінансування медоглядів окремих категорій працівників, решта — його право.

Категорії осіб, які підлягають обов’язковому медогляду

Як зазначалося вище, медичні огляди є обо­в’яз­ковими лише для певних категорій працівників, а саме для:

 • осіб, що перебувають у контакті з хворими на особливо небезпечні та небезпечні інфекційні хвороби чи бактеріологіями збудників цих хвороб;
 • працівників, зайнятих на важких роботах;
 • працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці;
 • працівників, зайнятих на роботах, де існує потреба в професійному доборі;
 • осіб віком до 21 року.

Згідно зі ст. 26 Закону № 4004, обов’язкові попередні (до прийняття на роботу) і періодичні медичні огляди повинні проходити працівники:

 • підприємств харчової промисловості, громадського харчування й торгівлі, водопровідних споруд;
 • лікувально-профілактичних, дошкільних і навчально-виховних закладів;
 • об’єктів комунально-побутового обслуговування;
 • інших підприємств, установ, організацій, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення та може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь;
 • зайняті на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці.

Порядок організації медоглядів працівників підприємства

З огляду на ст. 17 Закону про охорону праці, проведення медичних оглядів працівників визначається специфікою виробництва та праці.

Механізм проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, визначено наказом МОЗ від 23.07.2002 р.№ 280 (далі ― Наказ № 280).

Передбачено три види обов’язкових медичних оглядів: попередній; періодичний; позачерговий. Цим же наказом затверджені Правила проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (далі ― Правила № 280).

Попередній та періодичний медогляди мають проходити працівники професій із Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженого постановою КМУ від 23.05.2001 р. № 559.

Перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівника, наведено в додатку 4 до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 р. № 246 (далі — Порядок № 246). Тож відобразимо основні характеристики для кожного з видів медогляду в таблиці 1.

Таблиця 1

Проведення профілактичних медичних оглядів

Вид медичного огляду Коли проводиться медогляд З якою метою проводиться медогляд Місце проведення медогляду
Попередній під час прийняття на роботу — для визначення стану здоров’я працівника та реєстрації вихідних об’єктивних показників здоров’я й можливості виконання без погіршення стану здоров’я професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища й трудового процесу;— для виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах, та попередження виробничо зумовлених і професійних захворювань (отруєнь) заклади охорони здоров’я (далі ― ЗОЗ), які мають ліцензію на медичну практику та акредитаційний сертифікат, ― їх переліки затверджуються наказами МОЗ АР Крим, обласних та міських (Київської і Севастопольської) держадміністрацій (п. 5Правил № 280), ЗОЗ, віднесеними до другої, першої, акредитаційної категорії відповідно доПорядку № 765*, а також спеціалізованими закладами охорони здоров’я, які мають право встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань, перелік яких затверджено наказом МОЗ від 25.03.2003 р. № 133, медичними ВНЗ III–IV рівнів акредитації, які мають кафедри та курси професійних захворювань та проводять лабораторні, функціональні й інші дослідження і надають медико-санітарну допомогу за спеціальностями, що передбачені додатками 4 та 5 до Порядку № 246
Періодичні протягом трудової діяльності — для своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників;— для забезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;

— для вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;

— для розробки індивідуальних та групових лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів працівникам, що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику;

— для проведення відповідних оздоровчих заходів

Позачерговий за необхідності підлягають працівники, стан здоров’я яких викликає занепокоєння та може негативно вплинути на оточуючих, у таких випадках:— за бажанням працівника в разі погіршення стану здоров’я (якщо це загрожує безпеці громадян, працівник повинен ужити відповідних заходів для попередження розповсюдження захворювання);

— у разі виявлення інфекційних захворювань та/або бактеріоносійства;

— у разі погіршення епідемічної ситуації

* Порядок проведення акредитації закладу охорони здоров’я, затверджений постановою КМУ від 15.07.1997 р. № 765.

Позачерговому медичному огляду підлягають працівники, стан здоров’я яких викликає занепокоєння та може негативно вплинути на оточуючих, у таких випадках:

 • за бажанням працівника (за заявою), якщо останній вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці;
 • за ініціативою роботодавця, якщо стан здоров’я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов’язки.

Роботодавець має право в установленому законом порядку притягти працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, а також зобов’язаний відсторонити його від роботи без збереження зарплати (ч. 2 ст. 17 Закону про охорону праці).

За результатами медичного огляду роботодавець має інформувати працівника про можливість (неможливість) продовжувати роботу за професією. Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я. До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи.

Обов’язковий медичний огляд включає, зокрема, загальне обстеження лікарями-спеціалістами (лікар-терапевт, лікар-дерматовенеролог, лікар-отоларинголог, лікар-стоматолог та інші спеціалісти (за потреби); лабораторне й функціональне обстеження згідно з Переліком необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів, затвердженим Наказом № 280.

Терміни проведення обов’язкових медичних оглядів установлюються МОЗ. У разі погіршення епідемічної ситуації за поданням відповідного головного державного санітарного лікаря органи виконавчої влади й органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення щодо проведення позачергових обов’язкових медичних оглядів.

Алгоритм організації обов’язкових медоглядів

З урахуванням наведеного вище складемо орієнтовний алгоритм організації обов’язкових медичних оглядів працівників.

Крок 1. Визначення категорій працівників, які мають пройти попередній (періодичний) медичний огляд

Для цього заклади державної санітарно-епідеміологічної служби щороку за заявкою роботодавця визначають категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду та до 1 грудня складають відповідний акт за формою, зазначеною в додатку 1 до Порядку № 246.

На підставі зазначеного акта протягом місяця роботодавець складає в чотирьох примірниках поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, за формою, зазначеною в додатку 2 до Порядку № 246 (на паперовому й електронному носіях), та узгоджує їх у санітарно-епідеміологічній станції. Один примірник списку лишається на підприємстві, другий ― надсилається до ЗОЗ, третій ― до закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, четвертий ― до робочого органу виконавчої дирекції Фонду (п. 2.3 Порядку № 246).

Крок 2. Укладення договору із ЗОЗ на проведення медичних оглядів

Роботодавець повинен укласти новий або подовжити договір із ЗОЗ та надати йому список працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медогляду. На підставі договору роботодавець за власний кошт забезпечує організацію проведення медоглядів, витрати на поглиблене медичне обстеження працівника з підозрою на професійні та виробничо зумовлені захворювання й відповідну медичну реабілітацію, диспансеризацію працівників груп ризику розвитку професійних захворювань.

Крок 3. Проведення медичних оглядів

Проведення попереднього (періодичного) мед­огляду здійснюється комісією з проведення медичних оглядів ЗОЗ за планом-графіком, погодженим із роботодавцем і санітарно-епідеміологічною станцією.

Працівники, для яких є обов’язковими первинний і періодичний профілактичний наркологічні медогляди, повинні надати Комісії сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду відповідно до постанови КМУ від 06.11.1997 р. № 1238.

Крок 4. Оформлення результатів медичного огляду

Результати медичного огляду та висновок комісії з проведення медичних оглядів ЗОЗ про стан здоров’я працівника заносяться до його персональної картки, форма якої наведена в додатку 7 доПорядку № 246. Зазначена картка має зберігатися в ЗОЗ, що проводив медогляд, протягом трудової діяльності працівника. На підставі картки комісією видається працівнику медична довідка про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника за формою, зазначеною в додатку 8 до Порядку № 246. Крім того, результати медичних оглядів мають бути занесені до медичної картки амбулаторного хворого (форма № 025/о), затвердженої наказом МОЗ від 14.02.2012 р. № 110.

Гарантії працівникам під час проходження медичних оглядів

Законодавство надає окремі гарантії працівникам, що направляються на обстеження до закладу охорони здоров’я для проходження медогляду. Відповідно до ст. 123 КЗпП і ст. 17 Закону про охорону праці, передбачено, що за час перебування в медичному закладі на обстеженні за працівниками, зобов’язаними проходити таке обстеження (згідно зі ст.ст. 169 і 191 КЗпП), зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток за місцем роботи. Розрахунок середньомісячної заробітної плати, яка зберігається за працівником під час проходження медичного обстеження, здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі ― Порядок № 100).

У випадках збереження середньої заробітної плати (окрім оплати відпусток) середньомісячна зарплата обчислюється виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана виплата.

На період обстеження в ЗОЗ щодо встановлення причинного зв’язку захворювання з умовами праці чинним законодавством гарантовано збереження працівникові середнього заробітку лише в тому випадку, коли його було направлено роботодавцем на обстеження в порядку проходження періодичного або позачергового медичного огляду (це має бути відображено в наказі про таке направлення). Підставою для збереження середньої зарплати є довідка довільної форми, засвідчена підписом головного лікаря та печаткою ЗОЗ. У решті випадків довідка про перебування працівника на обстеженні в спеціалізованому ЗОЗ засвідчуватиме лише поважність причини відсутності його на роботі.

Особливості проведення медоглядів кандидатів у водії та водіїв

У більшості платників податків виникають питання під час проведення медоглядів водіїв у зв’язку з тим, що з 01.03.2013 р. діє Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затверджене наказом МОЗ, МВС від 31.01.2013 р. № 65/80 (далі —Положення № 65).

З метою визначення здатності кандидатів у водії та водіїв до безпечного керування транспортними засобами передбачено обов’язковий медичний огляд, який включає: попередні, періодичні, щозмінні передрейсові та післярейсові огляди, а також позачергові медогляди, зумовлені необхідністю (ст. 45 Закону України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 р. № 3353-XII).

Детальніше про особливості проведення мед­оглядів водіїв різних видів ― у таблиці 2.

Таблиця 2

Види медогляду водіїв, мета й місце проведення

Види медичного огляду Перелік осіб, що підлягають медогляду Мета проведення медогляду Хто проводить медогляд
Попередній кандидати у водії для отримання права на керування транспортним засобом медична комісія закладів охорони здоров’я з переліку, визначеного наказами МОЗ АР Крим, обласних та міських (Київської та Севастопольської) держадміністрацій (п. 1.6 Положення № 65) 
Періодичний водії транспортних засобів для підтвердження права на керування транспортним засобом
Позачерговий водії транспортних засобів перевізника за направленням власника або посадової особи, що відповідає за експлуатацію транспортних засобів перевізника, за інформацією медичного працівника про стале погіршення стану здоров’я водія, що перешкоджає безпечному керуванню транспортним засобом, а також на вимогу та/або за рішенням уповноваженої посадової особи Державтоінспекції за наявності підстав
Щозмінний (передрейсовий та післярейсовий) водії транспортних засобів перевізників пасажирів та вантажів безпосередньо перед виїздом лікарі лікувального профілю та/або молодші медичні працівники з медичною освітою за спеціальностями «сестринська справа», «лікувальна справа»

За результатом проведення попереднього, періодичного та позачергового медичних оглядів видається Медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом, форму якої наведено в додатку 1 до Положення № 65. Зазначена довідка не є бланком суворої звітності, і термін її дії не обмежено.

Відповідно до п. 2.4 Положення № 65, скорочення терміну дії такої довідки можливе в разі виявлення медичних протипоказань із Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами, затвердженого наказом МОЗ від 24.12.1999 р. № 299.

Згідно з п. 1.3 Положення № 65, періодичний медогляд водіїв проводять залежно від віку водія, а саме для віку:

 • до 55 років (включно) — раз на 10 років;
 • від 56 до 75 років (включно) — раз на 3 роки;
 • від 76 років і більше — раз на рік.

Водії, які виконують роботи з перевезення пасажирів і вантажів, підлягають періодичному медичному огляду раз на рік.

Щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів мають проводитися в індивідуальному порядку, у відведеному спеціальному приміщенні. Приміщення повинно бути оснащене згідно з Табелем оснащення постійного спеціального приміщення для проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів, наведеним у додатку 2 до Положення № 65. Під час огляду присутність сторонніх осіб забороняється.

Результати проведеного передрейсового та післярейсового медичних оглядів заносяться доЖурналу щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв, форму якого наведено в додатку 3 до Положення № 65. За наявності дорожнього листа медичний працівник також уносить запис про результат контролю стану здоров’я водія автотранспортного засобу до нього.

Бухгалтерський облік та оподаткування витрат на проведення медоглядів

Податок на прибуток

Витрати на проведення медичних оглядів працівників із метою оподаткування, згідно з пп. 140.1.1 ПКУ, розглядаються як витрати подвійного призначення. Тому для включення таких витрат під час визначення об’єкта оподаткування платником податку має бути:

 • доведено зв’язок таких витрат із господарською діяльністю підприємства;
 • визначено коло працівників, для яких медичний огляд є обов’язковим згідно із законодавством;
 • підтверджено витрати первинними документами.

Відповідно до постанови КМУ від 27.06.2003 р. № 994 (далі ― Постанова № 994), проведення обов’язкового попереднього, періодичного та позапланового медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із небезпечними чи шкідливими умовами праці або таких, де є потреба в професійному доборі, належать до витрат з охорони праці як у бухгалтерському, так і в податковому обліку.

Згідно з п. 138.2 ПКУ, витрати платника податку формуються на підставі первинних документів, обов’язковість ведення та зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку. А документальним підтвердженням таких витрат у роботодавця можуть слугувати договір із закладом охорони здоров’я на проведення медичного огляду й акт виконаних робіт, платіжні та розрахункові документи.

ПДВ

Від обкладення ПДВ звільняються операції з постачання послуг з охорони здоров’я (у т.ч. і проведення медоглядів), ЗОЗ, що мають ліцензію на постачання таких послуг, крім перелічених у пп. «а»–«о» пп. 197.1.5 ПКУ. Тому звільненню від обкладення ПДВ не підлягають, зокрема:

 • проведення профілактичних медичних оглядів із підготовкою висновку про стан здоров’я на прохання громадян (пп. «в» пп. 197.1.5ПКУ);
 • проведення медичного огляду осіб для видачі посвідчення водія транспортного засобу (пп. «з» пп. 197.1.5ПКУ).

Таким чином, медичні огляди працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, які для роботодавця є обов’язком згідно із законодавством, що проводяться ЗОЗ, котрі мають ліцензію на постачання послуг з охорони здоров’я, звільняються від обкладення ПДВ.

Послуги з проведення профілактичних медичних оглядів із підготовкою висновку про стан здоров’я на прохання громадян та послуги з проведення медичного огляду кандидата у водії транспортного засобу підлягають обкладенню ПДВ на загальних підставах за основною ставкою. Право на податковий кредит у роботодавця виникає на підставі належним чином виписаної податкової накладної.

ПДФО

Згідно з пп. 165.1.19 ПКУ, до загального оподатковуваного доходу платника податку не включаються кошти або вартість майна (послуг) у частині витрат роботодавця на обов’язковий профілактичний огляд працівника згідно із Законом № 4004 та Законом № 1645, за наявності відповідних підтвердних документів. Таким чином, із сум, що сплачені роботодавцем за медогляд працівника, ПДФО не утримується.

ЄСВ

Проведення обов’язкового попереднього, періодичного та позапланового медичного огляду працівників належать до витрат підприємства з охорони праці відповідно до Постанови № 994. Оскільки зазначені витрати не відносяться до фонду оплати праці, то вони не є базою для нарахування та утримання ЄСВ.

Бухгалтерський облік

Розглянемо на прикладі відображення господарських операцій із проведення обов’язкового мед­огляду в бухгалтерському та податковому обліку.

Приклад

Підприємство за проходження обов’язкового медогляду працівниками (виробничий персонал) згідно з договором сплатило ЗОЗ ― 3000,00 грн. Медичному огляду підлягають працівники за списком, затвердженим керівником підприємства.

Оскільки це обов’язковий медичний огляд, передбачений законодавством, то підприємство має всі підстави врахувати витрати на нього при визначенні об’єкта обкладення податком на прибуток.

У бухгалтерському обліку такі операції відображають таким чином:

 • сплачено за обов’язковий медогляд:Дт субрахунку 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та Кт субрахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» на суму 3000,00 грн;
 • віднесено на витрати:Дт рахунка 91 «Загальновиробничі витрати» Кт субрахунку 631«Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

Лариса ПАНТЕЛЕЙЧУК, Олена ГАБРУК,

незалежні експерти з бухгалтерського
обліку та оподаткування